SAMENWERKEN MET 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 

(GMR)

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is dé plek waar ouders en leerkrachten overleggen met het college van bestuur (CvB). Beleid dat ATO-Scholenkring op bestuursniveau ontwikkelt, krijgt de GMR ter advisering of instemming voorgelegd. Als de GMR adviesrecht heeft, wil dit zeggen dat het CvB het standpunt van de GMR niet hoeft over te nemen. Zij moet er wel op reageren. Bij instemmingsrecht kan het CvB zonder instemming van de GMR geen besluit nemen. Soms kan de hele GMR over iets beslissen, soms alleen de oudergeleding of de personeelsgeleding. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd in de wet 'Medezeggenschap op scholen'. Op deze manier behartigt de GMR uitsluitend de gemeenschappelijke belangen van de ATO-scholen.

Voor schoolspecifieke onderwerpen vraagt de schooldirecteur advies of instemming aan de eigen medezeggenschapsraad (MR). Voor de contactpersonen van die medezeggenschapsraden verwijzen wij u naar de websites van de afzonderlijke scholen.

Ons doel

De GMR wil een solide, betrouwbare, betrokken en deskundige gesprekspartner zijn voor het CvB. We willen reactief en pro-actief kunnen reageren op beleidsplannen om de belangen van kinderen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen. Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan kwalitatief goed onderwijs en goed werkgeverschap.

Onze leden
Op dit moment bestaat onze GMR uit veertien leden, zeven ouders en zeven personeelsleden. Zij zitten op persoonlijke titel in de GMR, dus niet namens een school. Om de drie jaar wisselt de afvaardiging van de oudergeleding en/of personeelsgeleding.

Oudergeleding
Erik van Berge Henegouwen (governance)
Cluster Hambaken - De Donk

Erik wil een bijdrage leveren aan een zo goed mogelijk onderwijsklimaat voor onze kinderen. Zodat zij wereldwijs de toekomst tegemoet kunnen treden. Met zijn bestuurskundige kennis reageert hij op het besturingsproces binnen ATO-Scholenkring. Zijn inzicht in hoe de maatschappij functioneert, zet hij graag in om de dialoog met de bestuurders aan te gaan.

Marianne van Munster (HRM & communicatie)
Cluster De Overlaet
Marianne draagt graag haar steentje bij. Bijvoorbeeld bij maatschappelijk relevante thema’s die spelen binnen het onderwijs. Dit doet zij met passie, nieuwsgierigheid en betrokkenheid en door af en toe ‘buiten de lijntjes te kleuren’. Ze wil als GMR-lid met een kritische en brede kijk van binnen en van buiten naar ATO-Scholenkring kunnen kijken. Ze denkt mee over HRM-gerelateerde zaken en over de communicatie. Hoe communiceert de GMR met betrokkenen en hoe voert zij het gesprek met het CvB? Communicatie kan het verschil maken, is haar ervaring. Mariannes doel? De organisatie, de mensen, de leerlingen en de GMR zelf verstreken.

Marie-France Claessen (communicatie)
Cluster Aawijk - Graafsewijk

Marie-France wil de stem van ouders vertegenwoordigen op bovenschools niveau. Een serieuze gesprekspartner zijn voor het CvB en de raad van toezicht. Meedenken over hoe in deze roerige tijd kwalitatief goed onderwijs kan worden gegeven op álle ATO-scholen. ATO-Scholenkring ontwikkelt mooi beleid en maakt prachtige plannen. Maar bereikt al deze informatie ook de doelgroep? Hoe maak je beleidsplannen leesbaar voor een groter publiek? Met haar kennis op het gebied van communicatie en marketing wil Marie-France bekijken hoe je het beste kunt communiceren met je achterban.

Menno Tangenbergh (governance)
Cluster De Groote Wielen

Menno wil meedenken in plaats van roepen dat er dingen beter kunnen. Hij werkt dagelijks in de medezeggenschap en het onderwijs. De kennis en kunde die hij dan opdoet, neemt hij graag mee in de GMR. Wat Menno wil bereiken met de GMR? Goed onderwijs voor iedereen.

Etienne
Cluster Maaspoort - Empel

Josien van Gilissen
Cluster Centrum - Kruiskamp

 


Personeelsgeleding

Yuri Vorstermans
Cluster Maaspoort - Empel

Yuri vindt het belangrijk om actief te zijn en mee te denken als ATO-Scholenkring nieuwe plannen maakt. Zijn rol als GMR-lid past hier goed bij. Hij heeft veel kennis van het werken op de werkvloer. Yuri weet daardoor wat er leeft en speelt bij personeel en de kinderen van de scholen. Die kennis brengt hij in binnen de GMR.

Eva van Baast
Cluster De Overlaet
Eva brengt kennis mee over het onderwijs en lesgeven, maar kan ook de kant van de ouder belichten. Ze denkt graag mee over welke kant de GMR op gaat, op moet gaan en op wil gaan. Wat past er bij de school en de kinderen in de omgeving. Eva streeft naar meer bekendheid van de GMR onder het personeel. En naar meer transparantie tussen de GMR en MR, tweerichtingsverkeer vindt zij een mooi streven.

Heleen van Berkel (HRM)
Cluster Maaspoort

Heleen is nieuwsgierig, rechtvaardig en komt graag voor anderen op. Ze vindt het belangrijk dat mensen (vooraf) mee kunnen denken over te nemen besluiten. En dat er openheid is. Ze heeft als GMR-lid en MR-lid van de school van haar kinderen ruime ervaring met allerlei onderwerpen.

Carla van Hemert (HRM)
Cluster Aawijk - Graafsewijk

Carla wil het beste uit ATO-Scholenkring en het onderwijs halen. Dit doet ze door haar jarenlange ervaring als leerkracht en basisschoolcoach in te zetten. En door een luisterend oor te zijn voor ouders, leerlingen, studenten en collega’s. Mensen ontmoeten, sparren, samenwerken en meedenken zijn woorden die bij haar passen. Doordat ze weet wat er speelt, lukt het haar via de GMR aandacht te vestigen op de juiste onderwerpen.

Robin van Vugt
Cluster Centrum - Kruiskamp

Tjerk van Biljouw
Cluster Hambaken - De Donk

Steffie Brouwer
Cluster De Groote Wielen


Onze vergaderingen
De GMR komt acht keer per jaar bij elkaar. Al onze vergaderingen zijn openbaar: iedereen die zich betrokken voelt bij het bestuur kan een vergadering bijwonen. Indien je aanwezig wilt zijn bij de GMR-vergadering kun je rechtstreeks contact opnemen met de GMR: gmr@ato-scholenkring.nl.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

  • 26 september 2023
  • 31 oktober 2023; GMR - Raad van Toezicht - College van Bestuur
  • 12 december 2023
  • 6 februari 2024
  • 27 maart 2024
  • 14 mei 2024
  • 13 juni 2024

De GMR maakt na elke vergadering een notulen. Pas als de notulen in de volgende vergadering is goedgekeurd, publiceren we deze op de website. De goedgekeurde, gepubliceerde notulen vind je hieronder:

Klik hier voor oudere verslagen