Ouder(s)/verzorger(s)

Ouder(s)/verzorger(s)

 

Wij vinden korte communicatielijnen belangrijk. De communicatie met ouder(s)/verzorger(s) verloopt doorgaans dan ook via de leerkrachten en directeuren van onze scholen en kindcentra.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ouders zien wij als onze educatieve partners. Wij hechten dan ook veel belang aan ouderbetrokkenheid. We zetten talenten van ouders graag in voor het onderwijs aan de kinderen in onze scholen en kindcentra. De omvorming van scholen naar kindcentra draagt bij aan de ouderbetrokkenheid, omdat kindcentra één doorlopende communicatielijn bieden vanaf de geboorte van het kind tot aan het einde van de basisschool. Wij vinden het geven van goede informatie aan de ouders over hun kind en het inzetten van talenten van ouders in de school erg belangrijk.

Samenwerking medezeggenschapraad

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en medewerkers. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht, initiatiefrecht of instemmingsrecht. Meer informatie kunnen ouders krijgen via de school van hun kind. ATO-Scholenkring heeft daarnaast een overkoepelende raad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Heeft u een klacht?

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder/verzorger kunt u bijvoorbeeld ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind wordt begeleid of over andere schoolse zaken. Er kunnen zich ook klachten voordoen in de sfeer van ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, agressie en geweld of ongewenste intimiteiten.


Wij gaan er van uit dat de meeste klachten in onderling overleg goed opgelost kunnen worden. We nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leerkracht van uw kind aan te spreken of de directeur. Goede interne communicatie, aandacht en respect voor vragen, problemen en meningsverschillen voorkomen vaak het indienen van een klacht. ATO-Scholenkring wil met respect en transparant omgaan met mogelijke klachten.

Handreiking klachten ouders

Bekijk de klachtenregeling van ATO-Scholenkring. Heeft u een klacht die u niet binnen de school wilt indienen of bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht dan kunt u terecht bij het bevoegd gezag van ATO-Scholenkring via het stafbureau. U kunt mailen naar info@ato-scholenkring.nl onder vermelding van ‘Klacht’, of bellen naar 073 - 850 77 88.
 

Handreiking klachten medewerkers

Privacyverklaring

Wij verwerken gegevens van leerlingen die nodig zijn om de leerling onderwijs te bieden en de ontwikkeling van de leerling te volgen. Hoe we met deze gegevens omgaan, leest u in de Privacyverklaring ouders en verzorgers.

Privacyverklaring Ouders en Verzorgers