Organisatie

Onze organisatie

 

ATO-Scholenkring heeft een horizontale organisatiestructuur. We leggen verantwoording en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie, met sturingskracht voor onze directeuren. Onze medewerkers hebben een flexibele houding om snel te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in onze veranderende maatschappij.

College van bestuur

Ankie de Laat en Yolande Ulenaers vormen samen het college van bestuur (CvB) van ATO-Scholenkring. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de resultaten op onderwijskundig, personeel en materieel gebied. Het college van bestuur vertegenwoordigt ATO-Scholenkring in de overleggen met de overheden, regionale en landelijke partners en is gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast ontwikkelt het college van bestuur, samen met betrokkenen, strategisch beleid van de organisatie en legt hierover verantwoording af.

 

Openbare bestuursvergadering

Onze bestuursvergaderingen vinden drie keer per jaar plaats op ons stafkantoor in Rosmalen. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Wil je een bestuursvergadering bijwonen als toehoorder? Stuur dan een mail naar secretariaat@ato-scholenkring.nl. De verslagen van eerdere vergaderingen vind je op de pagina ‘Documenten • Praktisch’.

Aankomende bestuursvergaderingen:

  • 23 september 2024 van 10:00 - 12:00 uur
  • 27 januari 2025 van 10:00 - 12:00 uur

Stafbureau

ATO-Scholenkring heeft een eigen ondersteunende dienst: het stafbureau. Binnen het stafbureau werken specialisten op het gebied van HR, financiën, facilitair, de flexpool, het beheer van gebouwen en administratie. Het stafbureau zorgt voor alle bestuurszaken en ondersteunt de scholen en kindcentra op verschillende vlakken zodat zij zich zo veel mogelijk op onderwijs kunnen richten.

 

De ATO-werkwijze & ATO-beraad

Onze missie, onze visie en onze kernwaarden hebben invloed op de wijze waarop we kijken naar leiderschap, naar sturen en besturen. ATO-Scholenkring werkt met een ATO-beraad. In dit overleg wordt gesproken en geadviseerd over de uitvoering van bovenschools beleid, de aanwending van financiële middelen en besluiten die voor advies aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of voor goedkeuring aan de raad van toezicht worden voorgelegd. Ook wordt in dit overleg een bijdrage geleverd aan focusgroepen, projectgroepen en schooloverstijgende activiteiten, kennis gedeeld en casuïstiek besproken.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ATO-Scholenkring bestaat uit veertien leden, zeven ouders en zeven personeelsleden. Het is dé plek waar ouders en leerkrachten overleggen met het college van bestuur. 

 

 

Lees hier meer over de GMR en haar leden

Raad van toezicht

 

De raad van toezicht (RvT) van ATO-Scholenkring bestaat uit Sandra Rambow (voorzitter), Yvette van Rijswick, Maya van den Heuvel, Wendy van Grieken, Stan Vloet en Willem Leijten. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en vraagt verantwoording aan het college van bestuur over het bereiken van doelstellingen van ATO-Scholenkring.